Regulamin korzystania z serwisu BOOKA.NET.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.booka.net.pl.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta;

PB – Projekt BOOKA – zespół osób tworzących serwis BOOKA;

BOOKA - prowadzony przez PB w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego publikowane są Ogłoszenia, utrzymywany przez PB w domenie booka.net.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów PB;

TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

UŻYTKOWNIK - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez PB w ramach BOOKA na zasadach określonych w Regulaminie;

SPRZEDAJĄCY - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach BOOKA;

KUPUJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach BOOKA;

OGŁOSZENIE – informacje dotyczące Towarów oferowanych przez Użytkownika;

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez PB pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach BOOKA.

3. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody PB.

4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez PB.

6. PB nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

7. PB może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach BOOKA. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PB, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w BOOKA zmienionego Regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PB swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu.

2. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w Serwisie BOOKA, imienia i nazwiska Użytkownika i jego Komentarzy.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a PB oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i PB oraz poszanowania dobrych obyczajów.

4. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez PB danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, PB zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. PB wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

7. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.

8. Do stosunków między PB a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

9. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między PB a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby PB.

10. PB, jako operator BOOKA, umożliwia Użytkownikom zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. PB nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

11. Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Ogłoszenia są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających BOOKA.

12. Aby wystawić Ogłoszenia, Sprzedający powinien stworzyć opis Ogłoszenia. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie BOOKA formularz. Tworząc opis Ogłoszenia, Użytkownik określa ogół warunków transakcji.

13. Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Ogłoszenia jest ona udostępniana w BOOKA.

14. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której zostało opublikowane ogłoszenie.

15. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

16. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

17. Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Ogłoszenia.

18. PB nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach BOOKA ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku Ogłoszenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. PB w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. PB nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

19. PB nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Ogłoszenia, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru albo usunięcia Ogłoszenia, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.

20. PB może usunąć Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności z nim związane naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu BOOKA. Wskutek usunięcia Ogłoszenia informacje dotyczące tego Ogłoszenia (w szczególności treść zawarta na stronie Ogłoszenia) przestają być dostępne w BOOKA, dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Kupujących nie wywołują skutku.

21. PB może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu BOOKA w inny sposób szkodzą BOOKA bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem PB.

22. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec PB i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez PB w ramach BOOKA. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie Ogłoszenia Użytkownika zostają usunięte.

23. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody PB. PB może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

24. Konto nie może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Jednostkach Treści funkcjonujących w ramach Serwisu, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.

25. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych BOOKA, w tym do logo "BOOKA", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w BOOKA, przysługują PB. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących PB za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą PB.

26. Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z BOOKA. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu.

27. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji kontaktowych dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od PB w związku z korzystaniem z BOOKA, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od PB informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Ogłoszenia i z realizacją umów zawartych w wyniku Ogłoszenia.

28. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w BOOKA licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PB ze skutkiem określonym w art poniżej.

29. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z PB (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

30. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez PB za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

31. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji PB, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w BOOKA bez uprzedniej zgody PB.

32. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a PB, której przedmiotem są usługi świadczone przez PB w ramach BOOKA na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PB w ramach BOOKA będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

33. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

34. Serwis BOOKA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i wprowadzenia opłat dla użytkowników po wcześniejszym 14-dniowym powiadomieniu.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do PB za pośrednictwem poczty elektronicznej podając link do właściwego profilu Użytkownika.

2. Operator stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

Mapa i kontakt

Media

Reklama

Booka - Krakowski Bazar Używanych Książek na Facebooku Booka - Krakowski Bazar Używanych Książek na Youtube